Yr Aelodau

Byddwch yn rhan o deulu Hufenfa De Arfon. Mae ein Cwmni teuluol, sy’n ffermwyr ac aelodau sy’n cynhyrchu llaeth i ni gyda chyfranddaliad yn y Cwmni hefyd. Ein ffermwyr ac aelodau yw calon popeth a wneir yma. Rydym yn ymroddedig i gynnig telerau cynaliadwy a chystadleuol i ffermwyr, ac i ganolbwyntio ar bwyso am werthiant, cyflenwad a phroffidioldeb.

Rydym yn:

  • Dryloyw o ran popeth a wnawn
  • Sensitif i gost er mwyn cefnogi proffidioldeb i’r Hufenfa; budd uniongyrchol i’r ffermwyr sy’n aelodau
  • Adolygu cynnyrch, lliflinio lle bo angen neu yn canolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch newydd i annog gwerthiant.
  • Monitro patrymau’r farchnad yn barhaus ac yn esblygu i gyflawni anghenion y diwydiant a gofynion cwsmeriaid.
  • Canolbwyntio ar gyfathrebu: dosbarthir gwybodaeth yn gyson i aelodau boed hynny trwy gylchlythyrau neu’r cyfarfodydd ffermwyr rheolaidd. Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol fel arfer fis Gorffennaf sydd yn gyfle i aelodau i gyd ddod ynghyd i glywed sut mae’r Hufenfa wedi perfformio yn ystod y flwyddyn flaenorol ac i wrando ar siaradwr gwadd o’r diwydiant.

Safonau Ansawdd

Er mwyn cynnal ansawdd, asesir ein haelodau yn rheolaidd yn unol â gofynion y Cynllun Tractor Coch, a safonau ansawdd mewnol ein hunain.

Buddion ein Cytundeb Cyflenwi Llaeth

Credwn fod y rhaglenni tâl o fewn ein cytundeb Cyflenwi Llaeth yn wirioneddol adlewyrchu cost cynhyrchu ar adegau gwahanol o’r flwyddyn ac yn deg yn nhermau cyfansoddiad a chynhyrchiant. Mae’r adenillion a’r buddion yn pwyso o blaid cyfansoddiad ac ansawdd yn hytrach na thaliadau sefydlog i aelodau. Defnyddiwch ein cyfrifydd llaeth i gymharu.

Gair gan y Ffermwyr
Y Brodyr Hughes, Graig Arthur
Y Brodyr Hughes, Graig Arthur

Godro yw’r prif weithgaredd ers y 90 mlynedd diwethaf a’r dyddiau yma maent yn godro 185 buwch ar y fferm 300 acer. Maent wedi bod yn croesfridio’r gwartheg ers sawl blwyddyn ac mae’r fuches gaeedig yma yn cynhyrchu llaeth perffaith i wneud caws. Mae’r ffermdy yn dyddio yn ôl i 1776 ac yn un o’r tai brics cyntaf i’w adeiladu yn yr ardal.

“Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith ein bod yn cael pris da iawn am ein llaeth a bod gennym raglen taliad syml”.

Teulu Griffiths, Ffosygrafel
Teulu Griffiths, Ffosygrafel

Mae’r teulu wedi bod yn ffermio yn Ffosygrafel, Borth, Aberystwyth ers 1928. Heddiw, mae Martin mewn partneriaeth gyda’i rieni a’i frawd ac yn godro 90 buwch a chyda diadell defaid o 400. Gan fod y gwartheg yn lloeau trwy’r flwyddyn mae’r teulu Griffiths wedi mynd am y cynllun cynhyrchiant proffil gwastad ac wedi bod yn llwyddiannus wrth ddarogan eu cynhyrchiant llaeth. Yn dilyn buddsoddi’n sylweddol mewn adeilad i letya’r gwartheg a’r parlwr godro, y bwriad nawr yw cynyddu nifer y fuches o 50%. Dywedodd Martin “roedd cael hyder yn ein prynwr llaeth o help i ni wneud y penderfyniad i fuddsoddi mwy yn ein menter llaeth”.